Polityka prywatności

Aplikacji mobilnej Nastroje Społeczne

Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-23

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności aplikacji Nastroje społeczne przeznaczonej do użytku na urządzeniach mobilnych (zwana dalej Aplikacją) i stanowi integralną część regulaminu Aplikacji. Inty Michał Pawlus (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Aplikacji.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej Nastroje społeczne jest Inty Michał Pawlus, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami, NIP 6391931147 oraz REGON 161595474

Dane użytkowników

Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej Nastroje społeczne prosimy o wypełnienie kwestionariusza zawierającego podstawowe dane statystyczne, które służą wraz z udzielonymi odpowiedziami na zadane w ankietach pytania, do opracowania i publikacji wyników badań w postaci własnych opracowań statystycznych. Zebrane informacje w żaden sposób nie pozwalają na identyfikację osoby, która je podała, dlatego też nie są to dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator przetwarza dane Użytkowników aplikacji mobilnej Nastroje społeczne w następującym zbiorze:

Nazwa zbioru: Zbiór danych Użytkowników
Cel przetwarzania: Świadczenie usług na rzecz użytkowników
Zakres przetwarzanych danych:

  • płeć
  • wykształcenie
  • województwo
  • rodzaj zatrudnienia
  • zarobki
  • rok urodzenia
  • stan cywilny
  • potomstwo

Usługodawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, a jedynie prezentuje wyniki badań/ankiet w postaci własnych opracowań statystycznych.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z aplikacji mobilnej. Wówczas wszystkie dane przechowywane na jego telefonie zostaną usunięte wraz z deinstalacją aplikacji. Dane, które przesłał w ramach wypełnionych ankiet i udzielonych odpowiedzi są danymi zanonimizowanymi.

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń systemu Aplikacji, automatycznie zapisujące żądania systemu wysyłane, gdy Użytkownicy korzystają z Aplikacji. Dzienniki systemowe zawierają żądanie systemu wysłane przez Użytkownika, id urządzenia, datę i godzinę żądania.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Aplikacją. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach systemowych szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Aplikacji w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika.

Dane zgromadzone przez Aplikację przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Aplikacji uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy oraz Usługodawca.

Inne

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności.

Regulamin

Polityka Prywatności

Polityka Cookies

© Copyright 2017-2024 nastrojespoleczne.pl - All Rights Reserved